Products

ผลิตและจำหน่าย บริการซ่อม ตกแต่งลิฟท์แก้ว ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ และลิฟท์ส่งอาหาร

ลิฟท์ประตูสวิง

เป็นลิฟท์แบบมาตราฐาน ปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับโกดัง โรงงาน และสำหรับอาคารสำนักงานทั่วไป ให้ลูกค้าเลือกสรรให้ตรงกับประเภทของการใช้งานอย่างเหมาะสม imitazioni borse

Our Works

ชมภาพผลงานติดตั้ง ตกแต่ง และสร้างลิฟท์ ให้กับลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ